Verlof aanvragen 

 

Extra verlof voor meer dan 1 dag

 
In Nederland hebben we de leerplichtwet die bepaalt dat alle leerlingen elke schooldag naar school moeten. Toch kan het voorkomen, dat ouder(s)/verzorger(s) niet met hun kinderen in de schoolvakanties op reis kunnen, omdat beiden of één van beiden geen vrijaf kunnen krijgen vanwege hun werk. Er is in de leerplichtwet vastgelegd dat ouders vanwege hun werk of eigen bedrijf recht hebben om éénmaal per jaar (tot een maximum van 10 schooldagen) voor hun kinderen vrij te vragen voor een gezinsvakantie. Dit zijn natuurlijk geen snipperdagen en ze kunnen niet worden opgespaard. Het is evenmin mogelijk zo nu en dan een afzonderlijke losse dag op te nemen.
 
Verzoeken voor meerdaags extra verlof moeten ruim van te voren (acht weken) schriftelijk (via het formulier 'aanvraag extra verlof') bij het management van de school worden ingediend (uiteraard moet u de reden aangeven). Ouder(s)/verzorger(s) die een dienstbetrekking hebben moeten een werkgeversverklaring kunnen overleggen (mensen met een eigen bedrijf kunnen hiervoor hun eigen briefpapier gebruiken). Het management van de school zal schriftelijk berichten of het verzoek al dan niet wordt toegestaan. Bij afwijzing door de school kan bezwaar worden aangetekend bij het management, die daarna overleg heeft met de leerplichtambtenaar. Blijft het management bij de beslissing, dan kan daarna in beroep worden gegaan bij de rechtbank (lange procedure). Hieraan zijn dan wel griffierechten verbonden.
 
Verlof in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar aansluitend aan de zomervakantie is niet mogelijk.
Klik hier voor het formulier
 

Extra verlof voor een aantal lesuren of ten hoogste 1 dag

Het is mogelijk verlof aan te vragen voor gewichtige omstandigheden, zoals:
- Bij huwelijk of huwelijksjubilea van ouder(s)/verzorger(s), grootouder(s), ooms en tantes en bij ambtsjubilea van ouder(s)/verzorger(s).  Vul hiervoor het formulier in. Klik hier voor het formulier

- Voor trieste zaken zoals een begrafenis/crematie is het uiteraard vanzelfsprekend dat de leerling daarbij aanwezig kan zijn.  

- Afspraken bij een arts, tandarts, specialist en dergelijke moeten zo gemaakt worden dat zo weinig mogelijk lessen verzuimd worden. Indien dit niet mogelijk is, dient dit uiteraard te worden gemeld.

Deze aanvraag kunt u telefonisch (0517-395900) doen bij de medewerker van het Leerlingenbureau (keuze 1), of via het inleveren van een briefje door uw kind bij het Leerlingenbureau.

Kleur je toekomst

 

Contactgegevens

Adres

AMS Franeker
Cort van der Lindenstraat 1
8802 RX Franeker

Telefoon

T: 0517 - 395900
E: info@annamaria.nl

Magister
Account Self Service

Social media

  
website is gerealiseerd door Web2Work